Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Les mer »

Hva er trykktesting?

Trykktesting er måling av boligens tetthet, for å sjekke om utilsiktet luftlekkasje overstiger regelverkets krav til nye boliger. Krav til dette er satt i TEK-forskriften til Plan- og bygningsloven, §14-3. Etter forskriftsendringene som ble vedtatt i 2015, er kravet maksimum 1,5 luftutvekslinger pr time. Dette er krav som nye boliger skal tilfredsstille, dersom energitiltaksalternativet legges til grunn. Hvis grensen overskrides, kan det gi grunnlag for krav mot boligprodusenten fra boligkjøper.

Les mer »